งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

บทบาทครูลูกเสือ

     งานลูกเสือของครูวีระเดช เริ่มต้นจากการที่ได้รับการศึกษาและอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง จากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ จึงเกิดศรัทธาในอุดมกาณ์ของลูกเสือ  คิดว่างานลูกเสือนั้นสามารถที่จะสร้างความรักความสามัคคี และสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี อีกทางหนึ่ง  จึงเกิดศรัทธาในกิจอีกทางหนึ่ง จึงนำวิชาลูกเสือมาใช้ในโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นรองผู้กำกับกองลูกเสือก่อน แล้วได้เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (BTC) จึงเข้าเป็นผู้กำกับในกองลูกเสือโรงเรียนเต็มตัว ได้พัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียนให้มีรูปแบบที่ถูกต้อง และเข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นสูง (ATC) โดยได้รับตำแหน่งทางลูกเสือ เป็น เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด ผ่านการตรวจการขั้นที่ ๕ ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ จึงได้รับอนุมัติประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ (๒ท่อน) จากกองลูกเสือ กรมพละศึกษา
ร่วมพิธีสวนสนามที่จังหวัดน่าน
ร่วมพิธีสวนสนามที่จังหวัดลำพูน
เป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนตำบลศรีบัวบาน


ครูวีร์ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ณ.ค่ายวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 12 - 19  มิถุนายน  2554  โดยนำลูกเสือจำนวน 1 หมู่เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ด้วย


ครูวีระเดช ปาระมี  ถ่ายรูปกับ อ.ขยัน  ติ๊บเมืองมา  ผอ.ร.ร.พินิตประสาธน์ และ อ.สนิท  บุญแลน   ผอ.ร.ร.เมตตาศึกษา เชียงใหม่  ในค่ายลูกเสือค่ายย่อยที่ 6 ค่ายพันแหลม  ของกลุ่ม ร.ร.การกุศลฯทั่วประเทศกิจกรรมทัศนศึกษาลูกเสือเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถาน่ที่   ณ.สวนเสือศรีราชา