งานครู"งานพัฒนาคุณภาพชีวิต" ไม่มีการผลัดว่า"พรุ่งนี้" แต่ต้องเป็น "วันนี้"...

งานครูเป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาเยาชนของชาติให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา บางคนเปรียบเสมือนครูเป็นเรือจ้างทึ่คอยรับส่งคนข้ามฟาก
แต่การส่งคนข้ามฟากนั้นมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก สำหรับครูวีร์ งานครูที่ทำนั้นคืองานปั้นดินให้เป็นดาวเสร็จแล้วก็ส่งดาวขึ้นสู่ฟากฟ้า
... คราใดเมื่อดาวเปล่งแสงประกายเจิดจ้าอยู่บนฟากฟ้า ขอเพียงว่า...
ได้แหงนหน้าชื่นชมดวงดาวนั้น...ก็พอใจแล้ว.....

งานด้านวัฒนธรรม

กับหน้าที่ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน
           และ ประธานสภาวัฒธรรมอำเภอเมืองลำพูน
          ครูวีระเดช  ปาระมี


ได้รับการคัดเลือก  เป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน
และ      ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำพูน


สาระสำคัญ สภาวัฒนธรรมตำบล

สภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน เป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับตำบล มีฐานะเป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรมพ.ศ. ๒๕๔๖ และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน สภาวัฒนธรรมประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มภาคีทั้ง ๕ ภาค ดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดในธรรมนูญของสภา ฯ มีหน้าที่ในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน โดยมีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานเลขานุการ และมี นายวีระเดช ปาระมี เป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบล นายเสกสรรค์ ขันคำกาศ  เป็นเลขานุการสภาวัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน
                          ดูรายละเอียดต่อใน http://sribuaban.blogspot.com/


เจดีย์ทรายของวัดเสาหิน
 แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
และความสามัคคีในชุมชน
ครูวีร์.ได้รับเกียรติเป็นประธาน
วิ่งธงเฉลิมพระเกียรติ 116 วัน
จากวันแม่ถึงวันพ่อ
และกล่าวคำถวายราชสดุดี 
ในตำบลศรีบัวบาน

นายวีระเดช  ปาระมี  ประธานสภา
วัฒนธรรมตำบลศรีบัวบาน
 และรองประธานสภาวัฒนธรรม
อำเภอ ร่วมปฏิบัติธรรม
กับเครือข่ายวัฒนธรรม
จังหวัด ณ.วัดพระธาตุดอยเวียง
 อ.บ้านธิ ลำพูน
จัดประกวดตัดตุงไจย ตุงมงคล
ชนิดต่าง ๆ เช่นตุงใส้จ๊าง
จ่อสำหรับทำบุญงานมงคล


ร่วมกับเยาวชนหมู่บ้านจำขี้มดไป
ศึกษาดูงานหมู่บ้านตัวอย่าง
ที่บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ประกวดก่อเจดีย์ทราย

การแสดงฟ้อนเจิงของผู้สูงอายุ
ครูวีร์.เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล
ให้กับผู้ชนะการแข่งขัน
ประกวดจัดต้นดอกดำหัว
(เครื่องสักการะ)